Práce s biografií

Co je lidský život? Jakou roli hraje osud? Jaký má smysl to, co mě v životě potkává? Proč se tohle muselo stát zrovna mně?…… To jsou otázky, které zaměstnávají rostoucí počet lidí a kterými se zabývá i biografická práce.

Biografická práce je způsob porozumění lidskému vývoji. Vychází z duchovní psychologie inspirované Antroposofií a je založená na chápání lidské bytosti v souvislostech moderní doby. Je používaná jak v rámci psychohygieny, kde se zaměřuje na hledání a nacházení smyslu a souvislostí našeho života, tak i v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, kde je součástí procesu hojení traumat a duševních poranění. Biografická práce je hojivá ve všech kontextech díky tomu, že pomáhá vnímat život v širších souvislostech jasnějším a vědomějším způsobem.

CELOSTNÍ POHLED

Biografická práce pomáhá integrovat nestrávené události a zážitky, přičemž neztrácí ze zřetele celistvost našich životů, ale i celistvost našeho lidství. Naše životy jsou jako bohatá tapiserie, do které se splétají a vetkávají nitky nejrůznějších vlivů. Tak v rámci biografické práce odhalujeme dynamický vztah mezi minulostí, současností a budoucností. Poznáváme tenze vztahů mezi mnou a světem, mnou a širším sociálním kruhem kolem mne, mezi tím, co je individuální, týkající se mé jedinečnosti, a co naopak archetypální, týkající se lidství jako takového.

FÁZE VÝVOJE

V rámci biografické práce rozeznáváme archetypální zákonitosti vývoje lidského života. Mezi ně patří specifické vývojové fáze a rytmy, které nás provázejí celým životem, nejen dětstvím a dospíváním. Každá nová fáze před nás staví nové úkoly, nové výzvy, ale i nové možnosti rozvoje našich schopností. Zároveň tyto fáze společně tvoří tvar, gestalt, kde se k sobě vzájemně vztahují, jedna se v druhé zrcadlí. Tak můžeme například najít přímou souvztažnost mezi tím, co se odehrávalo v našem životě v 9/10 roce života a tím, co se dělo kolem roku 33 našeho života.

HOJENÍ

Hojení tudíž přichází skrze nové porozumění sobě a svým hodnotám a skrze uchopování vlastního života tak, že se v něm stáváme aktivními činiteli, či spíše spolutvořiteli, a ne jen pasivními příjemci. Vstoupíme do aktivního dialogu se svým životem. Navracíme se tím do propojení sociálního, morálního a etického vztahu k sobě, společnosti, přírodě a světu. Hojení není určováno tím, co je normální, ale co je zdravé. Každý je povzbuzován a podporován, aby si nalezl svá vlastní řešení, svou vlastní tvořivou cestu.

Odkazy:

Mezinárodní fórum profesionálů v oboru biografická práce
Facebooková stránka Biografického poradenství

Literatura:

Gudrun Burkhard: Vzít život do vlastních rukou
Bernard Lievegoed: Vývojové fáze dítěte
Johannes W. Schneider: O smyslu a důležitosti životních krizí
Pietro Archiati: Biografie jako umělecké dílo
Rudolf Steiner: Projevy Karmy
Tomáš Zuzák: Osud člověka a individuality