Aktuálně

ECHAMP: Jsou homeopatika opravdu účinná?

Evropská koalice pro homeopatickou a antroposofickou medicínu (ECHAMP) upozorňuje na další výsledky výzkumů dokazujících účinnost homeopatických preparátů. Na stránkách ECHAMP je možné shlédnout videa v německém a anglickém jazyce, která tyto poslední výzkumy ilustrují.

Věda a výzkum

Od svého vzniku byla antroposofická medicína založená na vědeckém přístupu. Základní výzkum, observace a klinické studie jsou pilíři, na kterých stojí hodnocení účinnosti anthroposofické terapie. Jedná se o jednotný, postupně se vyvíjející vědecký systém. Stejně jako v konvenční medicíně, i zde se vyvíjely postupem času metodologické přístupy – od popisů ojedinělých případů, retrospektivních studií zkoumáním dokumentace a jednoduchých kohortových studií, až po složité prospektivní, randomizované, kontrolované studie. Současná antroposofické medicína používá široké spektrum designů vědeckých studií.

V konvenční medicíně je osobní zkušenost lékaře metodologicky vyčleněna z výzkumu. Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie nahrazují ve výzkumu rozhovor mezi pacientem a lékařem a znemožňují svým zevšeobecňujícím experimentálním charakterem zkoumat přirozené podmínky, v nichž se odehrává léčba. Antroposofické medicína proto hledá nové možnosti, jak zhodnotit účinnost léčby. Hledá a rozvíjí nové vědecké metody, které lépe odpovídají reálné situaci a individuálnímu charakteru léčby. Například byla vypracována metodika tzv. Cognition-Based Medicine (CBM http://www.ifaemm.de/G2_cog.htm), která rozšiřuje postupy Evidence-Based Medicine (EBM, Medicíny založené na důkazech) o možnost zhodnocení účinnosti léčby na individuální situace u jednoho konkrétního pacienta (tzv. single case study). Využitelnost tohoto přístupu překračuje hranice vysoce individualizované anthroposofické a homeopatické léčby. Nachází také uplatnění všude tam, kde není možné použít z etických nebo jiných důvodů design dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie jako zlatého standardu EBM (například v chirurgii, rehabilitačním lékařství nebo v psychoterapii).

Dosud bylo založeno několik samostatných výzkumných institucí. Probíhají projekty vzájemné spolupráce několika univerzit v členských státech EU a Švýcarsku.

Nejdůležitější výzkumné instituce

Literatura

  • Heusser, Peter: Anthroposophy and Science: An Introduction (Peter Lang GmbH, 2016)
  • Heusser, Peter: Anthroposophie und Wissenschaft: Eine Einführung (Verlag am Goetheanum, 2016)
  • Haid, Chritiane, Kaliks, Constanza, Zimmermann, Seija (eds): Goetheanum – Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: Geschichte und Forschung der Sektionen (Verlag am Goetheanum, 2017)