Dr. Wolfram Engel, rozhovor podzim 2019

Jak se antroposofická farmacie liší od běžné farmacie?

Farmacie se obecně vzato zabývá zpracováním látek na léky a hledá možnosti aplikace těchto léků. Jedná se o mezioborovou vědní disciplínu, která se v dnešní době opírá převážně o přírodovědné obory, tj. o chemii, biologii a fyziku. Tyto obory se zároveň velice prakticky uplatňují v rámci vývoje, výroby i kontroly nových léků a také při kontrole jejich účinnosti. Farmacie je zároveň zcela ve službách pacientů a medicíny.

Konvenční farmacie nabízí chemicky nebo biologicky přesně definované léky. Při jejich hodnocení se zpravidla nepřekročí rámec pouhého pozorování hlavních biologických mechanismů účinku. Nejsou stanovovány účinky na vyšší články člověka, jako jsou životní neboli éterné síly, či duševní nebo duchovní aspekty člověka. Důsledkem jsou pak předem neznámé vedlejší účinky. Těmi mohou být například přírůstek hmotnosti jako projev vlivu na éterné tělo, bolesti jako projev účinku v oblasti duševního (astrálního) těla nebo návaly nálad jako projev účinků v oblasti duchovní, tzv. organizaci Já. Konvenční farmacie už ze svého principu neuvažuje, že je člověk víceúrovňová bytost, že je vedle svého fyzického těla obdařen také vlastní individualitou, která je projevem jeho duševní a duchovní podstaty.

Antroposofie na základě duchovně-vědeckého výzkumu Rudolfa Steinera tyto různé úrovně (tzv. bytostné články – fyzické tělo, životní síly, duše a duch) člověka rozlišuje a studuje. Antroposofická medicína se zabývá vzájemným propojením těchto článků jak u zdravého, tak nemocného člověka a zároveň vychází z poznání souvislosti člověka s přírodními říšemi (minerály, rostlinami a živočichy). Na základě těchto poznatků vznikla mnohá osvědčená terapeutická doporučení.

Některé antroposofické léky jsou vhodné užívat plošně při určitých symptomech (např. Infludo při chřipkovém onemocnění nebo Combudoron po spálení na slunci), jiné podléhají zcela individuální indikaci.

Farmaceut získává substance z přírody s respektem a s vděčností a v laboratoři je provádí (doslova) vhodnými procesy. Nachází substance s potřebnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a s charakteristickou formou, které vznikly přírodními procesy a jsou obzvlášť dobře pozorovatelné na minerálech a rostlinách, a poté pokračuje vybranými procesy zpracování v laboratoři, kterými na přírodní procesy navazuje. Bere úvahu celou podstatu konkrétní přírodní substance a zároveň vybírá přesný proces zpracování podle toho, jak se nemoc vyvíjí a jaký je cíl terapie. Dochází tak k proměně substancí ve smyslu jejího zušlechtění a dalšího vývoje.

Některé důležité způsoby zpracování, které konvenční farmacie nezná, jsou např. destilace kovů do podoby kovových zrcátek, vegetabilizované kovy (kovy, které prošly metabolismem rostliny), kompozice různých výchozích substancí, které dohromady vytváří nový celek, využití různých teplot při zpracování léčivých rostlin (v mezích od 4° do 600° C), rytmické procesy zpracování a potencování. Substance a její následné zpracování propůjčují léku potenciál, který se po podání v člověku rozvine v podobě podpory vlastních ozdravných sil. Nejedná se ovšem o nějakou formu donucení nebo léku proti něčemu (anti-pyretika, anti-biotika, anti-depresiva), ale o způsob terapie, která pečlivou a rozhodující cestou zpracování v laboratoři usiluje o propojení látkových a duchovních aspektů, tj. vzájemné propojení fyzického těla, životních sil, duše a ducha.

Shrnout by se to dalo tak, že pohled na přírodu a člověka rozšířený o antroposofii umožňuje nebo dokonce zajišťuje také farmacii rozšířit svůj čistě přírodovědecký základ o duchovní poznatky, což se projevuje až do laboratorní praxe.

Jaké schopnosti, kompetence očekáváš od výrobce antroposofických léků v dnešní době?

Firmy, které antroposofické léky vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh, by se měly jasně znát k impulsu antroposofické medicíny a také pro veřejnost reprezentovat hlavní rysy antroposofie jako takové. Vůči zákazníkovi by firma neměla být postavena na ekonomických zájmech, ale měla by mít jako těžiště kvalitu a výjimečnost léků. Důležité je intenzivní propojení s lékaři nad vývojem dalších léků jak teoreticky, tak při jejich uvádění do praxe. Sortiment léků by se měl vyvíjet do té míry, jak se v průběhu doby posunují obrazy dosavadních nemocí nebo se objevují nemoci nové. Což zahrnuje nejen vývoj nových léků, ale i přepracování léků stávajících nebo vytvoření nových způsobů podání.

Lékárna, která vyrábí antroposofické léky v malém, to může mít v mnoha ohledech jednodušší, protože může reagovat rychleji a nemusí splňovat tak obrovský objem legislativních nařízení, zato ale neobsáhne tak veliký okruh lidí. Z toho důvodu vnímám, že se obě cesty výroby, tj. firmy i lékárny s individuálními možnostmi, smysluplně doplňují, obzvlášť pokud je i zde možné s důvěrou rozvíjet vzájemnou komunikaci mezi farmaceuty.

Všude tam, kde jsou zapálení spolupracovníci, kteří jsou schopni samostatného vedení, jsou připraveni se celoživotně vzdělávat a mají odpovídající prostor k realizaci, musí vznikat dobré věci.

Která ze substancí je dle tvého mínění pro dnešního člověka obzvlášť důležitá a proč?

Rád bych v této souvislosti poukázal na terapeutické využití kovů. Kovy působí na rozdíl od rostlin přímo na Já člověka. Ve smyslu úvah Rudolfa Steinera je možné člověka vidět jako „sedmidílný kov“. Kovy představují tajuplné mosty mezi našimi orgány a vnitřními procesy na jedné straně a nebeskými tělesy Měsícem, Merkurem, Venuší, Sluncem, Marsem, Jupiterem a Saturnem na straně druhé. To, co jsme vlastní emancipací z makrokosmu převzali do našeho vlastního mikrokosmu, odpovídá v prvé řadě naší individuální dynamice, ale může být mnoha různými způsoby ovlivněno, např. posíleno, právě léky obsahující 7 „hlavních“ kovů (stříbro, rtuť, měď, zlato, železo, cín a olovo).

Výjimečné postavení na nebi má slunce jako stálice, která „drží“ planety pohromadě. V nás tuto kvalitu představuje srdce, které zajišťuje propojení mezi všemi orgány v těle. Srdce, slunce a zlato spolu vnitřně souvisí. Zlato (Aurum) je velice těžké. Může při odpovídajícím způsobu zpracování zaujmout všechny barvy duhy. Tíže a světlo jsou protiklady, které jsou „ukotveny“ také v člověku mezi jeho fyzickým tělem a duší. Neustálé usilování o rovnováhu mezi extrémy, léčivá síla středu, který ale nesmí ustrnout, mnoha lidem schází. Nabízí se mnoho přípravků se zlatem, například také ve spojení s kadidlem a myrhou, kterými je možné působit v hlubších dimenzích člověka. Dary tří králů: zlato, kadidlo a myrha, jež byly dle Matoušova evangelia darovány Ježíši a jež reprezentují cítění, myšlení a vůli, tři oblasti, ve kterých žije lidská duše, mohou pomoci při zakotvení (inkarnaci) duše v těžkých životních situacích. Tak je například možné podpořit děti, jež byly traumatizovány a těžko se spojují se svým bytím, a mají tak ztížený proces inkarnace. Nebo někomu, kdo naopak prochází nesnadným procesem umírání (exkarnací), mohou léky obsahující zlato, kadidlo a myrhu velice pomoci se buď opětovně spojit s tělesností nebo se svobodně odpoutat.

Ale také železo (Ferrum), které přináší síly vůle při nedostatečné inkarnaci nebo antimon (Stibium), které prakticky na všech úrovních podporuje celistvost osobnosti, jsou substance, které poté co projdou odpovídajícím procesem zpracování mohou velice pomoci.

Jak jsi prožil dny v Čechách a co pro tebe bylo v tomto týdnu podstatné?

Setkal jsem se s mnoha nadšenými posluchači a zároveň s lidmi s jasnými otázkami. Bylo mi potěšením poznat zdejší mladistvou průkopnickou náladu, lidi, kteří chtějí o své klíčící poznání pečovat, dále jej prohlubovat a v činech uvádět do světa. To samo o sobě dodává odvahu a radostně naladí. Nechť mnoho impulzů, které vedly k této vydařené konferenci, a také ty, které se zde zrodily, přináší dobré plody. Budu je rád podporovat, kde to bude možné.

Rozhovor vznikl po IPMT v Českém Krumlově na podzim 2019 a byl autorem doplněn v roce 2021.